Navigar sin dossierpazient.ch

Avis DEP Manchentar nagut

Il DEP vegn introducì pass per pass durant ils onns 2021-2022. As registrai qua. Nus As infurmain, uschespert ch'in DEP certifitgà è disponibel en Vossa regiun.

En ils chantuns Argovia (emedo); Friburg, Genevra, Giura, Vad e Vallais (CARA), Glaruna, Appenzell Dadora, Appenzell Dadens, Son Gagl, Grischun (eSANITA) pudais Vus gia avrir in DEP. As infurmai, nua e co che Vus pudais far quai sut www.patientendossier.ch/purschiders

Ultima modificaziun 14.12.2021